top of page

Poniżej zamieszczamy Deklarację Członkowską Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego.

/images/dodatkowe/dokumenty/3930Deklaracja.doc

 

Zgodnie ze Statutem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego: 

§ 9 
Członkowie Zrzeszenia dzielą się na: 
1/ zwyczajnych, 
2/ wspierających, 
3/ honorowych. 

§ 10 
1. Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele Polski, a także innych państw, którzy pragną wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów Zrzeszenia i złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do Zrzeszenia. 
2. Członków przyjmuje Zarząd Główny na podstawie deklaracji potwierdzonej przez dwóch członków wprowadzających oraz wniosku Zarządu Oddziału. 

§ 11 
1. Małoletni powyżej lat 12 mogą być przyjmowani w poczet członków zwyczajnych Zrzeszenia za zgodą ich rodziców lub przedstawicieli ustawowych. 
2. Małoletnim członkom nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Zrzeszenia. 
3. Ograniczenie biernego i czynnego prawa wyborczego nie dotyczy wyboru do władz komórek organizacyjnych skupiających wyłącznie członków małoletnich. 

§ 12 
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna. 

§ 13 
1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Zrzeszenia. 
2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Zjazdu Delegatów. 

§ 14 
1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo: 
1/ uczestnictwa w działalności Zrzeszenia, 
2/ korzystania z pomocy Zrzeszenia, 
3/ zgłaszania wniosków dotyczących działalności Zrzeszenia, 
4/ czynnego i biernego wyboru do władz Zrzeszenia z ograniczeniem, o którym mowa w §11 p.2 i 3 
2. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia wymienione w ust. 1 p.2 i 3 

§ 15 
Członkowie są zobowiązani: 
1/ czynnie uczestniczyć w realizacji celów Zrzeszenia. 
2/ przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Zrzeszenia, 
3/ dbać o dobre imię i interesy Zrzeszenia. 
Ponadto członkowie zwyczajni zobowiązani są: 
4/ regularnie płacić składki członkowskie. 

§ 16 
Członkostwo wygasa wskutek: 
1/ wystąpienia ze Zrzeszenia /zgłoszone na piśmie/, 
2/ skreślenia z listy członków z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez okres, co najmniej dwóch lat, 
3/ wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego lub Uchwałą Rady Naczelnej. 

bottom of page