top of page

W Chmielnie odsłonięto tablicę pamięci Kaszubskiego Króla


Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamięci Karola Kreffta było jednym z najważniejszych punktów Międzykongresowego Zjazdu Młodych Kaszubów, który - głównie z tego powodu - wyznaczono w Chmielnie. Otóż Krefft urodził się w pobliskich Zaworach, a w Chmielnie był ochrzczony 110 lat temu.

Uroczystość poprzedziło założenie Komitetu Organizacyjnego, w skład którego weszli działacze kaszubscy, w tym liderzy ZKP w Chmielnie, przedstawiciele młodych Kaszubów i samorządu. Przy udziale rodziny Kreffta udało się przygotować piękną tablicę w firmie Murkam koło Przodkowa.

Odsłonięcie tablicy poprzedziła msza święta w języku kaszubskim. Odprawił ją ks. Damian Klaist. Lekcję i modlitwy wiernych odczytały młode członkinie nowego klubu młodych "Garecznica" z Chmielna, Konstancja Kitowska i Zuzanna Bronk, natomiast psalm zaśpiewała Weronika Pryczkowska. Ona także poprowadziła ceremonię przy tablicy.

- Je òn patronã piãkny rësznotë młodëch. To jegò dokôzë, mëslë, deje leżą ù pòdstawë dzejaniégò klubów "Cassubia" z Banina i Òska" z Lëzëna, chtërnë òsoblëwie zabiégałë ò to, żebë Karol Krefft béł przënôleżno ùszanowóny w swòji òjczëznie, w òjczëznie jegò ùrodzeniô Z wiôlgą redotą mòżemë téż òznajmic, że wczora pòwstôł trzecy klub młodëch w Chmielnie. Przëjął òn nazwã "Garecznica". Je téż òsoblëwą redoscą, że towarzi nama historicznô stanica klubù "Cassubia" z Warszawë - mówiła na jej początku prowadząca.

Aktu odsłonięcia dokonali: starosta kartuski Janina Kwiecień, wójt Gminy Chmielno Jerzy Grzegorzewski, senator Kazimierz Kleina, przewodniczący Rady Oddziałów Środkowych ZKP Eugeniusz Pryczkowski, siostrzenica K. Kreffta Zofia Andruszkiewicz, gospodarz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (na tym budynku jest tablica) Gabriela Jóskowska, przedstawiciel komitetu Bernard Hinz oraz Katarzyna Kankowska-Filipiak - przedstawiciel Młodych Kaszubów.

Tablicę poświęcił ks. dr Tomasz Rakowski - chmieleński proboszcz wyrażając jednocześnie radość z upamiętnienia postaci znaczącej, zasłużonej dla Kaszub. Odśpiewano też hymn kaszubski. Uroczystości towarzyszył historyczny sztandar korporacji "Cassubia". Obecne były też sztandary O/ZKP w Żukowie (w tym mieście Krefft jest pochowany) i Baninie.


Słowo po mszy (przed odsłonięciem tablicy) wygłoszone przez dra Eugeniusza Pryczkowskiego

110 lat temù w tim kòscele òchrzcony òstôł Karol Krefft. Tu zaczãła sã droga jegò żëcégò pòswiãconô dlô lëdzy, sczerowónô do mieszkańców ti zemi. Zakłôdôł òrganizacje jesz przed wòjną - òsoblëwie kòrpòracjã młodëch sztudérów "Cassubia" w Warszawie i pò wòjnie, przede wszëtczim współtwòrził 2 gòdnika 1956 rokù Zrzeszenié Kaszëbsczé we Gduńskù, a pò pôrã dniach dwa pierszé partë naszi òrganizacji: w Żukòwie i Chmielnie w dniu 9 gòdnika. To òsoblëwie òn dzys nas tu gromadzy. Dzãka Kreffce mòżemë bëc bògatszi jegò baro trudnym doswiôdczenim żëcégò, mòżemë bëc mądrzészi przez jegò pismiona, mòżemë bëc wrazlëwszi jegò pòeticką i lëdzką wrażlëwòtą. Za to wszëtkò nôleżi bëc wdzãcznym. Je rzeczą piãkną wërażac wdzãcznosc tim, chtërny mielë i dërch mają dobri wpłiw na nasze dzejanié. temù òsoblëwie dzãkùjã Jemù - Karolowi Kreffce za żëcégò zwónégò Kaszëbsczim Królã.

W miono òrganizatorów chcã serdeczno téż pòdzãkòwac ksãdzu probòszczowi drowi Tomaszowi Rakòwsczémù, że tak cepło przëjął tã inicjatiwã, za przërëchtowanié ti mszë i za pòswiãcenié tôblëcë, co nastąpi za chwilã. Bóg zapłac ksãdzu Damianowi Klajstowi, chtëren téż czedës béł Królã sztudérów Klerików w Pelplinie. W dowód wdzãcznoscë chcã przekôzac nowé dwa dzeła młodëch Kaszëbów tu òbecnëch: ksążkã ò dzejanim młodëch Kaszëbów i platkã "Dwie stednë" z nową mùzyką kaszëbską jakô sã ùkôza dëcht wczora. Ale chcã téż przekôzac dzeło ò naszim kaszëbczim sankturiaum swiónowsczim, w jaczim to dzele je baro wiele Chmielna, bò historicznie parafia swiónowskô wëszła prawie ze starszi parafii chmielińsczi fùndowóny pòd kùńc XIII wiekù przez ksążniczką Damrokã. Dzãkùjã wszëtczim baro serdeczno za òbecnosc.

I zaprôszóm do dalszi ceremonii. Za chwilã stanicë, na czele z historiczną stanicą kòrpòracji "Cassubii" z Warszawie wrãczoną młodim w 1938 rokù za sprawą Karola Kreffta, pòprowadzą nas do stôri szkòłë, dze Krefft czedës pòbiérôł lekcje łacyńsczégò jãzëka. Tam nastąpi ùroczëzna òdsłoniãcô tôflë. Pòtemù zaprôszóm téż wszëtczich do salë Dodómù Kùlturë na dalszi cąg Midzëkòngresowégò Zjazdu Młodëch Kaszëbów.


Biogram

Krefft Karol Józef urodził się 15 czerwca 1907 roku w Zaworach koło Chmielna w rodzinie właściciela majątku ziemskiego, m.in. Jeziora Raduńskiego.  Uczył się w Szkole Powszechnej w Zaworach, Collegium Marianum w Pelplinie oraz polskim Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Gdańsk, a w latach 1927-1932 na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Tam założył Korporację „Cassubia”. Wówczas utrzymywał też ścisłe kontakty z Aleksandrem Majkowskim. W 1936 roku trafił do Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu, gdzie był radcą wojewody pomorskiego, Władysława Raczkiewicza, późniejszego prezydenta Polski na uchodźstwie. W 1936 roku był jednym z założycieli i wiceprezesem Zrzeszenia Miłośników Kaszubszczyzny „Stanica”. Brał udział w wojnie obronnej, był też uczestnikiem Powstania Warszawskiego. W 1946 roku został pierwszym powojennym starostą kartuskim. Dał się poznać, jako sprawiedliwy gospodarz. Wówczas przylgnęły do niego przydomki „Szczodry” i „Sprawiedliwy”. Jego prokaszubska działalność i szacunek miejscowej ludności stały się powodem odsunięcia go od władzy i późniejszej inwigilacji przez aparat władzy. Od 1951 roku pracował już tylko na własnym gospodarstwie w Otominie.  2 grudnia 1956 roku był jednym z założycieli Zrzeszenia Kaszubskiego w Gdańsku, a już 7 i 8 grudnia założył pierwszy terenowy oddział ZK w Żukowie. Dzień później założył oddział w Chmielnie. Ta działalność jeszcze bardziej wzmogła represje władz doprowadzając ostatecznie do całkowitego usunięcia się w cień tego wybitnego działacza, zwanego za życia Królem Kaszubów. Krefft zmarł w swej pustelni za meandrem Raduni, 28 października 1995 roku. 15 czerwca 2002 roku, odbyło się nadanie jego imienia górnemu rondu w Żukowie. W Pępowie jedna z głównych ulic od niedawna także nosi jego imię. Natomiast uczestnicy I Kongresu Młodych Kaszubów złożyli na ręce włodarzy Kartuz wniosek, by nadać jego imię ulicy łączącej dwa nowe ronda w Kartuzach.bottom of page